رنگ و لاک

رنگ و لاک

رنگ و لاک

رزین ها مواد بزرگ ملکولی هستند که جرم ملکولی آن ها بین ۵۰۰ تا ۳۰۰۰۰ است. رزین هایی که جرم ملکولی بالایی دارند به صورت فیزیکی تشکیل فیلم میدهند. در جرم های ملکولی پایین، رزین ها برای تشکیل فیلم های مناسب باید به صورت شیمیایی تشکیل فیلم داده تا بزرگ ملکول ها در سیستم شبکه ای پلیمر ایجاد شود. این افزایش جرم ملکولی در سیستم پلیمر باعث افزایش کشسانی، سختی و چقرمگی فیلم پلیمری میشود. همچنین علاوه بر خواص مکانیکی ویسکوزیته پایین به همراه درصد حلال پایین برای آسان شدن اعمال رنگ و پایین آمدن میزان تبخیر حلال در کمک به حل مشکلات زیست محیطی مورد نیاز است. در نتیجه برقراری تعادل بین ویسکوزیته و در صد جامد بسیار مهم است. رزین ها با جرم ملکولی پایین میتوانند در تولید رنگ هایی با درصد جامد بالا و میزان پایین درصد حلال تبخیر شده و حتی سیستم های بدون حلال مورد استفاده قرار بگیرند. در این حالت تشکیل فیلم رنگ به واسطه ی مواد فعال و به صورت شیمیایی انجام میشود. حتی اگر این خشک شدن شیمیایی در دمای محیط انجام شود، عمل میکس کردن رنگ با سخت کننده باید قبل از اعمال رنگ انجام شود.

۱.پوشش سطوح پلاستیکی

۲.پوشش های ساختمانی و بنا

۳.پوشش سطوح چوبی

۴.رنگ های دریایی

۵.رنگ های صنعتی

۶.رنگ های لوازم خانگی

۷.لاک و رنگ های اتومبیلی

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword