خواص اصلیخواص فیلمراهنمای مصرفموارد پیشنهادی مصرفشرایط نگهداریاطلاعات فنی
ظاهر مایع شفاف
نوع پلیمر با قابلیت تشکیل پیوند عرضی
حلال زایلن / نرمال بوتانل ( ۱/۱ )
حلالیت قابل حل در :

حلال های آروماتیک و برخی از هیدروکربن های آلیفاتیک
استرها و کتون ها
گلیکول اترها

غیرقابل حل در :

اترها و برخی از الکل ها

رنگ

Hazen (APHA) (ASTM D-1209)

Gardner (ASTM D-1544)

 

<۱۰۰

درصد جامد (ASTM D-1259) ۱ ∓ ۴۴
عدد اسیدی (mg KOH/g) (ASTM D-1639) ۱۷-۲۲
گرانروی در(cP) 25°C (ASTM D-562) ۱۰۰۰-۳۰۰۰
دانسیته در(g/ml) 25°C (ASTM D-1475) ۰/۹۵
نقطه آتشگیری (°C) (ASTM D-93) ۲۴

• براقیت و سختی بالا با یک بار پوشش
• دارای براقیت و مقاومت بالای ضربه در حالتی که به همراه رزین اپوکسی مصرف شده باشد
• مقاوم در برابر لکه، مواد شیمیایی، شوینده ها و حلال ها
• پسبندگی عالی بر سطوح فلزی

• پخت باید به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد انجام شود
• با پلاستی سایزرها سازگاری کامل دارد
• با افزایش ۵% رزین اپوکسی مناسب، چسبندگی و مقاومت ضربه افزایش می یابد
• برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود

• تولید پوشش وسایل خانگی فلزی و پوشش ها مقاوم به شرایط جوی گوناگون
• ساخت پوشش اجاق گازها، فرها و کوره ها
• تولید پوشش ظروف بسته بندی

• در مکان سرپوشیده و در ظروف در بسته در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد حداکثر تا ۶ ماه نگهداری شود