افتخارات و دستاوردها

گواهی انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران

گواهی انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران

انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران

انجمن پلیمر ایران

انجمن پلیمر ایران

انجمن تخصصی تحقیق و توسعه صنایع و معادن

انجمن تخصصی تحقیق و توسعه صنایع و معادن

گواهینامه رتبه سیمین

گواهینامه رتبه سیمین

عضویت حقوقی انجمن علمی رنگ ایران

عضویت حقوقی انجمن علمی رنگ ایران

گواهی تضمین کیفیت ISO9001

گواهی تضمین کیفیت ISO9001

پروانه تحقیق و توسعه

پروانه تحقیق و توسعه

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword