افتخارات و دستاوردها

گواهی انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران

گواهی انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران

انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران

انجمن پلیمر ایران

انجمن پلیمر ایران

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

گواهینامه رتبه سیمین

گواهینامه رتبه سیمین

عضویت حقوقی انجمن علمی رنگ ایران

عضویت حقوقی انجمن علمی رنگ ایران

گواهی تضمین کیفیت ISO9001

گواهی تضمین کیفیت ISO9001

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword