خواص اصلی ظاهر:مایع شفاف نوع پلیمر: با قابلیت تشکیل پیوند عرضی حلال: زایلن قابل حل در: استرها، کتون ها، گلیکول اترها، هیدروکربن های آروماتیک غیر محلول در: برخی از هیدروکربن های آلیفاتیک رنگ (هیزن) : <100 رنگ(گاردنر) : <1 درصد جامد: ۱±۶۰ % عدد اسیدی: ۹-۲ mg KOH/g درصد هیدروکسیل: ۲٫۷ % گرانروی در ۲۵°سانتیگراد: […]

765X