رزین اکریلیک هیدروکسیل دار که به منظور ایجاد پیوند عرضی با ایزوسیانات ها طراحی و تولید شده است.

765ZA