رزین اکریلیک هیدروکسیل دار با وسکوزیته پایین جهت تولید پوشش های دو جزئی

392H