رزین اکریلیک پایه حلالی گرماسخت دارای گروه های فعال کربوکسیل جهت ایجاد پیوند عرضی با گروه های فعال هیدروکسیل و اپوکسید در تولید رنگ های کوره ای

TR-120