رزین اکریلیک خالص دو جزئی برای ساخت رنگ های ترافیک ترموپلاست سرد با دوام تا ضخامت ۲ میلی متر می باشد.

RM-965