رزین اکریلیک با گروه های فعال هیدروکسیل می باشد که جهت تشکیل پیوند عرضی با پلی ایزوسیانات ها ویژه رنگ ها و پوشش های شفاف (کلر) تعمیراتی اتومبیل طراحی و ساخته شده است.

1210N